جستجو

شرح
قیمت کل
مساحت
تهران/تهران
850,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/ورامین
800,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
تهران/تهران
500,000,000 ريال
330/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/تهران
1,100,000,000,000 ريال
7,300/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، پاساژ، تجاری  
تهران/شهریار
220,000,000 ريال
2,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
تهران/شهریار
80,000,000,000 ريال
13,994/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
تهران/شهریار
35,000,000,000 ريال
1,087/00 m²
نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
12,500,000,000 ريال
500/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
20,000,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
800,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
14,000,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/ساوجبلاغ
2,500,000,000 ريال
120/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
350,000,000 ريال
1,310/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/رباط‌کریم
2,050,000,000 ريال
205/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/تهران
2,100,000,000 ريال
322/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
5,500,000,000 ريال
190/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی، تجاری  
تهران/دماوند
4,200,000,000 ريال
840/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/تهران
40,000,000 ريال
87/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/دماوند
7,700,000,000 ريال
960/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/دماوند
800,000,000 ريال
200/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/دماوند
5,400,000,000 ريال
450/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/تهران
45,000,000,000 ريال
4,950/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/تهران
400,000,000 ريال
360/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با زمین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: پلاک بندی، برج سازی، تجاری  
تهران/پاکدشت
900,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/اسلام‌شهر
25,000,000 ريال
20/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/تهران
1,490,000,000,000 ريال
36,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی  
تهران/تهران
3,100,000,000,000 ريال
97,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، تجاری  
تهران/تهران
10,000,000,000 ريال
4,000/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/تهران
90,000,000,000 ريال
30,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی  
تهران/شهریار
8,000,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/تهران
680,000,000 ريال
254/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/دماوند
980,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/تهران
9,000,000,000 ريال
900/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/دماوند
260,000,000 ريال
115/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/تهران
2,700,000,000 ريال
43/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/تهران
3,200,000,000 ريال
80/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/دماوند
8,000,000,000 ريال
2,550/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  
تهران/تهران
1,500,000,000 ريال
12/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
تهران/تهران
1,500,000,000 ريال
12/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
تهران/شمیرانات
300,000,000,000 ريال
748/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
تهران/تهران
24,000,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/تهران
400,000,000,000 ريال
3,500/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ  
تهران/تهران
2,200,000,000 ريال
705/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
900,000,000 ريال
133/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  
تهران/تهران
15,000,000,000 ريال
5,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/دماوند
19,000,000,000 ريال
780/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/شمیرانات
5,000,000,000 ريال
917/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/دماوند
600,000,000 ريال
2,000/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنیادی  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/شهریار
30,000,000,000,000 ريال
1,050,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی  
تهران/دماوند
2,400,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/دماوند
4,000,000,000 ريال
2,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/فیروزکوه
1,800,000,000 ريال
600/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
تهران/تهران
8,000,000,000 ريال
400/00 m²
نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/تهران
8,000,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
تهران/تهران
2,300,000,000 ريال
3,300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
تهران/دماوند
45,000 ريال
50,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/رباط‌کریم
1,800,000,000 ريال
3,000/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/دماوند
10,000,000 ريال
200/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/شهریار
50,000,000,000 ريال
11,750/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/تهران
50,000,000,000 ريال
10,600/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، پاساژ، تجاری  
تهران/تهران
11,500,000,000 ريال
190/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/ری
1,200,000,000 ريال
3,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ، دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/تهران
500,000,000,000 ريال
190/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/ورامین
8,000,000,000 ريال
40,000/00 m²
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/رباط‌کریم
8,000,000,000 ريال
3,200/00 m²
نوع کاربری: صنعتی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/دماوند
1,200,000,000 ريال
864/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/دماوند
1,200,000,000 ريال
864/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/دماوند
3,750,000,000 ريال
2,468/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/اسلام‌شهر
260,000,000 ريال
56/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
تهران/ورامین
1,000,000,000 ريال
180/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ، فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/دماوند
3,000,000,000 ريال
60/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/رباط‌کریم
5,500,000,000 ريال
120/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: تجاری  
تهران/رباط‌کریم
5,000,000,000 ريال
115/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: تجاری  
تهران/دماوند
1,100,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
تهران/فیروزکوه
6,000,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/تهران
8,500,000,000 ريال
207/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/فیروزکوه
3,600,000,000 ريال
2,400/00 m²
نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
5,001,435,000 ريال
3,334/29 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/ری
20,000,000,000 ريال
241/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/فیروزکوه
16,705,273,000 ريال
25,700/40 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
8,809,470,000 ريال
4,894/15 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/تهران
2,700,000,000 ريال
33/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/تهران
17,000,000,000 ريال
2,250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  امکانات: آب، برق، گاز  
تهران/تهران
22,000,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/شهریار
3,000,000,000 ريال
44/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، تجاری  
تهران/تهران
400,000,000,000 ريال
1,330/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
تهران/تهران
3,000,000,000 ريال
500/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی، فاقد سند  
تهران/تهران
63,500,000,000 ريال
2,700/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
تهران/تهران
6,000,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
تهران/فیروزکوه
10,051,524,000 ريال
5,584/18 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
3,611,115,000 ريال
2,407/41 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
4,350,000,000 ريال
2,900/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
4,500,000,000 ريال
3,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
10,609,560,000 ريال
5,894/20 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
3,912,645,000 ريال
2,608/90 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
5,075,265,000 ريال
3,383/51 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
5,826,135,000 ريال
3,884/09 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
2,358,665,000 ريال
2,774/90 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
2,125,000,000 ريال
2,500/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
1,914,761,000 ريال
2,252/66 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
2,392,121,000 ريال
2,814/26 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
2,125,476,000 ريال
2,500/56 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
2,125,093,500 ريال
2,500/11 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
2,040,399,500 ريال
2,400/47 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
1,785,739,500 ريال
2,100/87 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/فیروزکوه
2,134,945,000 ريال
2,511/70 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی  
تهران/شمیرانات
36,000,000 ريال
340/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تهران/شهریار
10,000,000,000 ريال
312/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram