جستجو

شرح
قیمت کل
مساحت
مازندران/بابلسر
42,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  
مازندران/نمک آبرود
1,956,500,000 ريال
301/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
3,757,000,000 ريال
578/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1,989,000,000 ريال
306/00 m²
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
2,769,000,000 ريال
426/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
2,502,500,000 ريال
385/00 m²
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
3,211,000,000 ريال
494/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
3,438,500,000 ريال
529/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1,618,500,000 ريال
249/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1,618,825,000 ريال
249/05 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1,625,325,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نور
1,000,000,000 ريال
252/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1 ريال
1/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
مازندران/آمل
300,000,000 ريال
200/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/بابل
3,200,000,000 ريال
3,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
مازندران/چالوس
3,000,000,000 ريال
1,500/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/محمودآباد
320,000,000 ريال
270/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/محمودآباد
1,300,000,000 ريال
260/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/ساري
300,000,000 ريال
2,000/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
666,000,000 ريال
444/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/رامسر
250,000,000 ريال
389/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/ساري
20,000,000,000,000 ريال
3,000/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: اصلاحات ارضی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
مازندران/بابلسر
21,000,000,000 ريال
1,050/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با زمین  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، تجاری  
مازندران/آمل
1,900,000,000 ريال
744/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/بابلسر
7,500,000,000 ريال
10,000/00 m²
نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق  
مازندران/تنکابن
1,180,000,000 ريال
893/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/ساري
250,000,000 ريال
100/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  
مازندران/ساري
840,000,000 ريال
840/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  
مازندران/رامسر
350,000,000 ريال
3,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: اقساطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
مازندران/بابلسر
1,200,000,000 ريال
400/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
مازندران/تنکابن
6,000,000,000 ريال
11,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، زراعی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
مازندران/نمک آبرود
400,000,000 ريال
720/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: برق  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
100,000,000 ريال
5,000/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ، دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/ساري
1,600,000,000 ريال
1,016/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  
مازندران/ساري
170,000,000 ريال
129/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/آمل
39,900,000,000 ريال
13,300/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
مازندران/سوادکوه
600,000,000 ريال
270/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/سوادکوه
4,800,000,000 ريال
1,900/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/سوادکوه
4,800,000,000 ريال
1,900/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
مازندران/سوادکوه
600,000,000 ريال
270/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/رامسر
1,900,000,000 ريال
314/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/تنکابن
2,000,000,000 ريال
1,200/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/تنکابن
250,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری  
مازندران/تنکابن
2,200,000,000 ريال
3,500/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
مازندران/تنکابن
3,000,000,000 ريال
4,000/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی، تجاری  
مازندران/رامسر
2,000,000,000 ريال
314/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/بابلسر
1,500,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
مازندران/آمل
900,000,000 ريال
288/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/تنکابن
6,000,000,000 ريال
7,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، ویلاسازی  
مازندران/رامسر
3,000,000,000 ريال
1,180/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/رامسر
850,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
90,000,000,000 ريال
9,000,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
4,000,000,000 ريال
612/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/سوادکوه
4,200,000,000 ريال
1,800/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
3,000,000,000 ريال
550/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/بابلسر
550,000,000 ريال
200/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/تنکابن
600,000,000 ريال
420/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: اقساطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1,800,000,000 ريال
603/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/چالوس
1,750,000,000 ريال
435/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
1,500,000,000 ريال
800/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  امکانات: آب، برق  مناسب برای: ویلاسازی، تجاری  
مازندران/تنکابن
4,800,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/تنکابن
480,000,000 ريال
1,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/تنکابن
900,000,000 ريال
14,350/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع سند: اصلاحات ارضی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: برج سازی، ویلاسازی  
مازندران/بابلسر
185,000,000 ريال
365/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/ساري
1,000,000,000 ريال
324/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، تجاری  
مازندران/نور
1,400,000,000 ريال
87/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
مازندران/نمک آبرود
3,000,000,000 ريال
212/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/چالوس
40,000,000 ريال
250/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/محمودآباد
2,000,000,000 ريال
3,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/محمودآباد
300,000,000 ريال
7,000/00 m²
نوع کاربری: زراعی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
270,000,000 ريال
120/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
200,000,000 ريال
395/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/آمل
9,600,000,000 ريال
300/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
مازندران/بابلسر
2,600,000,000 ريال
240/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
مازندران/گلوگاه
3,000,000 ريال
30,000/00 m²
نوع کاربری: تجاری  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی، تجاری  
مازندران/چالوس
1,000,000,000 ريال
340/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/چالوس
1,000,000,000 ريال
500/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نوشهر
12,000,000,000 ريال
2,000/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
مازندران/رامسر
15,000,000,000 ريال
7,300/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی  
مازندران/ساري
3,000,000,000 ريال
165/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  
مازندران/آمل
1,700,000,000 ريال
3,170/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/چالوس
800,000,000 ريال
275/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ملک، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
9,000,000,000 ريال
405/00 m²
نوع کاربری: باغات  نوع پرداخت: معاوضه با ملک  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری  
مازندران/نوشهر
4,200,000,000 ريال
612/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/چالوس
800,000,000 ريال
275/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی، اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق، فاقد سند  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/قائم‌شهر
550,000,000 ريال
2,100/00 m²
نوع کاربری: زراعی، باغات  نوع پرداخت: اقساطی، معاوضه با ماشین  نوع سند: بنچاق  مناسب برای: سرمایه گذاری  
مازندران/ساري
2,900,000,000 ريال
740/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، ویلاسازی  
مازندران/ساري
3,000,000,000 ريال
488/00 m²
نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  مناسب برای: سرمایه گذاری، پلاک بندی، برج سازی، ویلاسازی، پاساژ، تجاری  
مازندران/نمک آبرود
1,885,000,000 ريال
290/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/بهشهر
1,350,000,000 ريال
368/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
2,178,000,000 ريال
363/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، اقساطی  
مازندران/نور
900,000,000 ريال
257/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: اصلاحات ارضی، بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/ساري
2,958,870,000 ريال
10,382/00 m²
نوع کاربری: صنعتی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: تجاری  
مازندران/آمل
1,500,000,000 ريال
280/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی، معاوضه با ملک  نوع سند: فاقد سند  امکانات: آب، برق  
مازندران/بابل
150,000,000,000 ريال
451/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، پاساژ، تجاری  
مازندران/آمل
60,000,000,000 ريال
1,880/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، برج سازی، پاساژ، تجاری  
مازندران/محمودآباد
3,500,000,000 ريال
400/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: شرایطی  نوع سند: دفترچه ای منگوله دار  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/محمودآباد
12,000,000 ريال
260/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی  نوع سند: بنچاق  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1 ريال
1/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1 ريال
1/00 m²
نوع کاربری: مسکونی، صنعتی، زراعی، باغات، تجاری  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  
مازندران/نمک آبرود
1 ريال
1/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  امکانات: آب، برق، گاز  
مازندران/نمک آبرود
1 ريال
1/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1 ريال
1/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1 ريال
1/00 m²
نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1 ريال
1/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
مازندران/نمک آبرود
1 ريال
1/00 m²
نوع کاربری: مسکونی  نوع پرداخت: نقدی، معاوضه با ماشین  نوع سند: تک برگ  امکانات: آب، برق، گاز  مناسب برای: سرمایه گذاری، ویلاسازی  
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram