اقدامات لازم جهت ثبت املاک مجهول المالک

آگهی نوبتی: پس از قبول ثبت زمین یا املاک مجهول المالک، جهت احقاق حق افراد حقوقی یا حقیقی و همچنین بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق آنان؛ شماره پلاک، مشخصات مالک و نوع زمین یا ملک در چهار نوبت: اول مرداد ماه، اول آبان ماه ، اول بهمن ماه و اول اردیبهشت ماه سال بعد؛ جهت اطلاع عموم در روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي آگهی می گردد. مسئول بايگاني پس از تهيه آگهي نوبتي كه تايپ شده آن را نزد رئيس اداره ارسال و او پس از بررسي امضاء نموده و سپس آگهي را طي نامه اي جهت درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي به اداره ارشاد اسلامي محل ارسال مي دارد. پس از وصول آگهي درج شده در روزنامه، مسئول بايگاني آن را با پيش نويس آگهي تطبيق و در صورتيكه اشتباهي وارد نشده باشد عيناً متن عبارت آگهي نوبتي و شماره روزانه و تاريخ انتشار و نام روزنامه ناشر را در اظهار نامه هاي مربوطه قيد و مراتب صحت و سقم انتشار آگهي را گواهي مي نمايد. آگهی تحدید حدود : پس از انتشار آگهی نوبتی زمین ها یا املاک، انتشار آگهی حدود امکان پذیر می شوند. هدف از آگهی تحدید حدود آگاهی مردم در مورد زمین یا ملکی است که از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا در صورت وجود هر گونه ادعا و یا اعتراضی از طرف مدعیان اقدامات قانونی صورت پذیرد. بنابراین مدعیان می توانند پس از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت سی روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه مربوطه اقامه دعوی نماید.

 به این مقاله چه امتیازی میدهید ؟