املاک مجهول المالک

به زمین ها یا املاکی که هنگام پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفاتر اظهارنامه به نام اشخاص تعریف شده و از سوی مالک و یا نماینده او هیچگونه درخواست ثبتی صورت نگرفته است را املاک مجهول المالک گویند. لذا کسانی که حق تقاضای ثبت زمین یا ملک را دارند می توانند با در دست داشتن مدارک خود و با مراجعه به دفاتر توزیع اظهارنامه در ادارات ثبت، اقدام به ثبت زمین یا ملک خود نمایند. از نظر قانون ثبت، زمین یا املاک مجهول المالک مربوط به اموال غیر منقولی است که گر چه در دفتر توزیع اظهارنامه اسم مالک قید شده اما تقاضای آن ثبت نشده است و تا زمانیکه اظهار نامه زمین یا ملک مورد نظر به اداره ثبت ارائه نشود آن زمین یا ملک مجهول المالک باقی می ماند. وفق ماده 10 قانون ثبت از زمان انتشار تاریخ آگهی نسبت به زمین یا ملکی که اظهار نامه داده نشود به مدت ده سال، آن زمین یا ملک متعلق به دولت بوده و مدعی العموم تقاضای ثبت آن را انجام می دهد و این زمین ها یا املاک در دفتر مجهول المالک ثبت می گردد. با این توصیف به دلیل عدم اگاهی و اطلاع مردم از این قانون، مشکلات زیادی ایجاد می شدزیرا اکثر مالکین در زمان مقرر نسبت به درخواست ثبت زمین یا ملک خود اقدام نمی کردند و از این حیث دولت می بایست زمین ها و املاکی را به نام خود ثبت می کرد، که مالک تصرف دارد و لذا در سال 1322 با اصلاح ماده 12 قانون ثبت به این گونه مالکین دو سال مهلت داده شد تا نسبت به درخواست جهت ثبت املاک خود اقدام نمایند چنانچه نسبت به زمین یا ملکی در مدت مذکور تقاضای ثبت نشود مشمول جریمه شود. در قانون مدنی و قوانین دیگر، مجهول المالک از نظر قانون ثبت، غیر مجهول المالک است؛ اما با توجه به ماده 139 قانون ثبت و ماده 51 آیین نامه اجرایی آن، مجهول المالک از نظر ثبتی یک زمین یا ملک غیر منقولی است که مالک آن معلوم باشد اما در ظرف مدت مهلت مقرر درخواست ثبت آن صورت نگرفته است. در این میان ممکن است زمین یا ملکی هم از نظر قانون مدنی و هم در اصطلاح ثبت مجهول المالک باشد مانند زمین یا ملک غیر منقولی که مالک آن معلوم نباشد و در نتیجه نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد؛ همچنین ممکن است زمین یا ملکی از نظر قانون مدنی مجهول المالک باشد و در اصطلاح ثبتی به آن مجهول المالک گفته نشود مانند زمین یا ملک منقولی که مالک آنها معلوم نیست این گونه اموال به لحاظ منقول بودن قابل ثبت نیست و بنابراین در ثبت مجهول المالک نمی باشد و گاهی نیز ممکن است زمین یا ملکی از نظر ثبتی مجهول المالک باشد اما از نظر قانون مدنی مجهول المالک نباشد مانند زمین یا ملک غیر منقولی که مالک آن معلوم است اما در ظرف مهلت مقرر درخواست ثبت آن صورت نگرفته باشد.

 به این مقاله چه امتیازی میدهید ؟