تفاوت تفکیک و افراز

اصطلاح تفکیک و افراز از جنبه‌های گوناگون با یکدیگر دارای تفاوت هایی هستند: در حالت تفکیکی ملک یا زمین حتی با داشتن یک مالک نیز قابل تفكيک است و وجود حالت اشاعه لازم نیست. ولی، در افراز، ملک یا زمین بايد حتما بیش از یک مالک داشته باشد به بیان دیگر حالت اشاعه لازم است. در تفكيک، تنها ملک یا زمین تقسيم می شود؛ اما در حالت افراز، تقسيم ملک یا زمین همراه با تعيين سهام مالكان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان تخصیص داده می شود مثلا فردی که مالک 15 سهم از یک زمین است پس از افراز میزان زمینی برابر 15 سهم از کل زمین به او داده می‌شود. به همين دليل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی، در تفكيک مالک می‌تواند ملک یا زمین خود را با رعايت مقررات حاكم بر تفكيک به هر ترتيبی كه می‌خواهد، تفكيک نمايد. تفكيک، با رضايت و در حالت تفاهم مـالكان مشاع است؛ ولی در افراز، عدم تفاهم و رضايت و اختلاف مالکین وجود دارد و قصد آنها، قطع حالت اشتراک می باشد. سن مالک يا مالكان، در امر تفكيک زمین ضرورتی ندارد؛ اما باید متذکر شد که وفق ماده‌ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر در ميان مالكان، شخصی محجور يا غايب باشد، تقسيم توسط دادگاه صورت می پذیرد. در صورتی که یکی از شرکا به تفکیک زمین اعتراض داشته باشد، ادامه‌ی عمليات تفکیک زمین ، متوقف می‌شود و موضوع اعتراض در اداره‌ی ثبت رسيدگی می‌شود و با رضايت معترض می‌توان ادامه‌ی اقدام را انجام داد؛ ولی در اعتراض به افراز در حين اقدام، از شركای ديگر پذيرفته نيست و پس از اتمام می‌توانند در مراجع قضایی اعتراض نمايند و پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال شود. افراز يا عدم افراز، همانند رأی مراجع قضایی است و با افراز زمین یا ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر، هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم خود تسلط پيدا کند و با تسليم سند مالكيت مشاع به واحد ثبت، سند مالكيت ۶ دانگ قطعه‌ی اختصاصی را تقاضا و دريافت نمايد. مراحل انجام تفكيک، در اداره‌ی ثبت صورت می پذیرد؛ اما مراحل افراز، هم در اداره‌ی ثبت و هم در دادگاه قابل پیگیری می باشد. در افراز، رأی صادر می گردد ولی تفكيک به این صورت نمی باشد و تنها صورت‌جلسه‌ی تفكيكی تنظیم می‌شود. در تفكيک، ملک یا زمین از حالت مشاع خارج و سهم تمامی افراد جدا می گردد و در صورتی که مالک يک نفر باشد، ملک یا زمی به قطعات كوچک‌تری تقسيم می‌ شود؛ اما در افراز، فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقيه‌ی زمین یا ملک، همانند قبل مشاع باقی می‌ماند.

 به این مقاله چه امتیازی میدهید ؟