نقشه ی تفکیکی آپارتمان چیست؟

نقشه ی تفکیکی آپارتمان چیست؟
پس از پایان ساخت ساختمان آپارتمان مالکان برای آن که بتوانند سند بگیرند بای قبل از آن آپارتمان را تفکیک کنند. برای این منظور به اداره ثبت اسناد و املاک باید مراجعه کنند تا مراحل تفکیک آپارتمان را به نظام مهندسی منتقل کنند تا نظام مهندسی فرد نقشه برداری را برای ادامه کار تعیین کند.
در واقع مراحل تفکیک نقشه آپارتمان به صورت زیر است:
نقشه های تفکیکی آپارتمان از طریق مهندس نقشه بردار ایجاد میشود، به وسیله ی دفاتر نظام مهندسی به واحد های ثبتی منتقل میشود و در آخرین قدم بر اساس آیین نامه داخل، سند ماکیت را میتواند صادر کند.
اکنون نقشه برداری ها بر پاپه ی استاندار های کاداستر سازمان نظام مهندسی ثبت و ایجاد میشود
صورت مجلس تفکیکی چیست؟
اصطلاح تفکیک در حقوق جدید ایران پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است. لکن با آنها فرق دارد زیرا همانگونه که در مبحث قبل گفته شده در افزار باید حالت اشاعه وجود داشته باشد ولی در تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد به عبارت ساده تر در افراز تعداد مالکین مشاعی باید از 2 نفر بیشتر باشند ولی در تفکیک حتی یک نفرهم که مالک شش دانگ ملکی باشد می توان آنرا به قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد تفکیک نماید.ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram