پيشروي مجاز و سطح اشغال چيست؟

ميزان پيشروي مجاز در خصوص اشکال منظم و شمالي جنوبي به ميزان 60 % طول و از سمت شمال زمین یا ملک و در املاک دو نبش از آکس ملک به سمت معبر ميزان پيشروي تا سقف 70 درصد مجاز مي باشد . 
در صورتي که زمین یا ملکي داراي شکل نامنظم  ويا هندسي غير متقارن باشد ميزان پيشروي مجاز در صورت عدم مزاحمت براي مجاورين براساس 60 % مساحت مي باشد در غيراينصورت ميزان پيشروي مجاز براساس 60 % طول طرفين زمين به صورت ميانگين ملاک عمل قرار مي گيرد ودر اين حالت چنانچه شصت در صد طول مياني ملاک عمل قرار گيرد در يک دوم مشرف به طول کوچکتر احداث بالکن مجاز نمي باشد .چنانچه زمین یا ملکي داراي ابعاد وفرم ناموزون خاص باشد به صورت موردي بررسي وتصميم گيري خواهد شد .

  • در خصوص املاک بر معابر با عرض 16 متر و بالاتر تا 35 متر ومعابر غير شرياني اضافه بر 60 % در صورت استعداد استفاده تجاري تا ميزان 100 % از آکس ملک به سمت معبر فقط در همکف مجاز ميباشد.
  •  در خصوص املاکي که تقاضاي باريکه سازي دارند عمق باريکسازي برابر پنجاه درصد عرض و يا 20 % طول هر کدام که کوچکتر باشد و فقط در حد يک طبقه و در حد ارتفاع همسايگان مجاور « حداکثر 3 متر » مجاز ميباشند.
  • سطح اشغال در کاربريهاي تجاري و مشاغل مزاحم شهري به ميزان 100 % و با رعايت ضوابط سايه اندازي ، در کاربريهاي غير مسکوني وغيرتجاري 40% مگر آنکه سازمانهاي ذيربط ضوابط ومقررات خاصي ارائه دهند .
  • بالکن در معابر زير 8 متر ممنوع ميباشد و در معابر از 8 متر تا 12 متر حداکثر هشتاد سانتي متر و ارتفاع 5/3 متر ازکف و در معابر از 12 متر به بالا بالکن درمعبرحداکثريک مترونيم درارتفاع دو متر و نيم (2.5) از کف مجاز مي باشد .  
  • -بالکن درحياط حداکثر با پيشروي 5/1 مترمازاد برپيشروي مجازودرصورت استفاده ازسطح آن به عنوان تراس در طبقات بالاتر از همکف و داراي باز شو و بدون هيچ محدوديتي در خصوص دو طرف، باز و يا بسته بودن مجاز مي باشد.
  • استفاده از بالکن هاي مورد تقاضا احداث در حياط به صورت زير بناي مفيد در طبقات بلامانع مي باشد .


ضمیمه ها
ضمیمه ندارد
تمامی حقوق برای وب سایت الوزمین محفوظ است. Telegram